Algemene Voorwaarden DJ Abe

 • Blackflash Entertainment & DJ Abe: handelsnamen van Blackflash Entertainment Eenmanszaak (hierna genoemd ‘Blackflash Entertainment’) opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71385851.
 • Overeenkomst: de getekende offerte/de overeenkomst waarbij Blackflash Entertainment zich tegenover de opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten.
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Blackflash Entertainment een overeenkomst aangaat;
 • Werkzaamheden: alle door Blackflash Entertainment ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden zoals afgesproken in de overeenkomst en die door Blackflash Entertainment zijn aanvaard, en ook alle daaruit voor Blackflash Entertainment voortvloeiende werkzaamheden zoals een optreden, festiviteit en/of organisatie van een evenement.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waarbij Blackflash Entertainment zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor de opdrachtgever, en ook op alle daaruit voor Blackflash Entertainment voortvloeiende werkzaamheden.
 • Overeenkomsten met Blackflash Entertainment of aanvullingen daarop, zijn pas bindend nadat Blackflash Entertainment deze schriftelijk heeft geaccepteerd en bevestigd.
 • Blackflash Entertainment voert de overeenkomst uit naar beste kunnen, met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Blackflash Entertainment heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door Blackflash Entertainment aan te wijzen derde.
 • De opdrachtgever zal op de locatie van de werkzaamheden in ieder geval zorg dragen voor:
  • Een veilige werkomgeving waar de kans op schade aan personen en zaken minimaal is;
  • Gemakkelijk te bereiken locatie met deugdelijke laad- en losmogelijkheden;
  • Aanwezigheid van een contactpersoon, zodat er bij onverwachte complicaties snel en adequaat gehandeld kan worden.
 • De opdrachtgever garandeert dat er op de plaats van het optreden voldoende ruimte plus geaarde stroomvoorzieningen aanwezig zijn, om de voor het optreden alle benodigde apparatuur te plaatsen zonder gevaar voor schade, stroomstoringen en kortsluiting.
 • De Opdrachtgever garandeert dat de plaats van het optreden, in het geval van een optreden in de open lucht, deugdelijk afgeschermd en afgedekt is zonder gevaar voor (water)schade, stroomstoringen en kortsluiting.
 • Als de plaats van optreden niet voldoet aan de gestelde eisen is Blackflash Entertainment gemachtigd het optreden geen doorgang te laten vinden. De opdrachtgever blijft in dergelijke gevallen verplicht het overeengekomen honorarium in haar geheel te voldoen aan Blackflash Entertainment.
 • De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ontstaan aan de apparatuur van Blackflash Entertainment, die is ontstaan voor, tijdens of na de werkzaamheden. Dit betreft aansprakelijkheid voor situaties zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend tot, vechtpartijen, het gooien van drank en/of andere consumpties/voorwerpen.
 • Bij onheil en andere situaties waar beschadiging van apparatuur en/of andere bezittingen van Blackflash Entertainment dreigt, is Blackflash Entertainment gerechtigd het optreden te staken, hetgeen de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting het overeengekomen honorarium te voldoen.
 • Indien de opdrachtgever tot staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surséance van betaling aanvraagt of als er beslag wordt gelegd op de middelen van de opdrachtgever, is Blackflash Entertainment niet meer gehouden tot uitvoering van de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel daarvan. In dit geval zal de Opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 • Gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever van de uit te voeren werkzaamheden ontslaat hem niet van zijn verplichting tot betaling van het overeengekomen honorarium, bij annulering worden de kosten berekend volgens onderstaande staffel. Verschuldigd percentage honorarium per periode tot aan het optreden:
  • Zeven (7) dagen of korter: 100%
  • Zeven (7) tot veertien (14) dagen: 75%
  • Veertien (14) tot eenendertig (31) dagen: 50%
  • Meer dan eenendertig (31) dagen: 25%
 • Eventuele Buma/Muziek auteursrechten (niet van toepassing bij privé aangelegenheden) komen voor de rekening van de opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen.
 • Als de opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, stuurt Blackflash Entertainment de opdrachtgever een eerste herinnering. Blijft na deze betalingsherinnering de betaling uit stuurt Blackflash Entertainment een laatste herinnering. Wanneer ook aan de laatste herinnering tijdig geen gehoor wordt gegeven is de opdrachtgever in verzuim, en is Blackflash Entertainment gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen. De vordering zal uit handen worden gegeven aan een incassobureau en de wettelijke incassokosten zullen eveneens in rekening worden gebracht.
 • Indien een opdrachtgever/debiteur met het betalen van enige factuur meer dan 90 datum vanaf de factuur datum in verzuim is, is Blackflash Entertainment gerechtigd alle nog lopende overeenkomsten van de opdrachtgever op te schorten en/of te annuleren, zulks onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.
 • Tijdens de evenementen kunnen foto’s/filmopnames worden gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden. Heeft u problemen met een specifieke afbeelding of opname dan verzoeken wij u om contact met ons op nemen.
 • Informatie op de website van Blackflash Entertainment, ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of geluidsfragmenten), mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Blackflash Entertainment. Tevens kunnen aan de inhoud van de website op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 • Ondanks grote zorgvuldigheid kan Blackflash Entertainment niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele druk- en zetfouten.
 • Blackflash Entertainment aanvaardt slechts aansprakelijkheid voorzover de gevolgen daarvan gedekt zijn door haar aansprakelijkheidsverzekering.
 • Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Blackflash Entertainment is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.